Strona 1 z 2

Zebranie założycielskie

: 07 kwie 2005, 13:52
autor: Mamcia
Ustalony jest termin spotkania zebrania za?o?ycielskiego Polskiego Towarzystwa Wspierania Osób z Nieswoistym Zapaleniem Jelita.
14 maja o godz 11, ul. Trojdena 4 w Warszawie. Spotkanie rozpocznie si? wyk?adem prof. Witold Bartnik..
Osoby ch?tne do pomocy w organizacji spotkania proszone s? o kontakt.
Prosz? tak?e o rozpropagowanie informacji w?ród chorych ze swojego otoczenia.
Projekt statutu itp. na stronach http://nzj.iimcb.gov.pl/. Mam nadziej?, ?e og?oszenie na ten temat uka?e si? w prasie.
Poniewa? nazwa towarzystwa jest bardzo d?uga og?aszam konkurs na krótk? nazw?.
Mnie do g?owy przysz?a
ColiCrohn, ale nie wzbudzi?a mojego entuzjazmu. Prosz? o zg?aszanie pomys?ów, a potem zrobimy konkurs. Zwyci?zca poza u?ciskiem d?oni otrzyma paczuszk? inuliny.
Pomys?y na nazw? razem z logo s? bardzo po??dane.
Przepraszam za nowytemat w tej sprawie, ale chc?, aby by? ?atwo dost?pny.
Mamcia

Re: Zebranie założycielskie

: 08 kwie 2005, 20:03
autor: Izunia
Podobno mia?a? w tej sprawie i w?a?nie o tym czasie spotka? si? z Wielkopolskim Stowarzyszeniem w Poznaniu? Co? si? zmieni?o?

Re: Zebranie założycielskie

: 09 kwie 2005, 15:04
autor: Gość
Nie, bed? w Poznaniu i mam nadziej? na spotkanie.
Mamcia

Re: Zebranie założycielskie

: 11 kwie 2005, 08:59
autor: Tamara
Ja mog? powiesi? og?oszenie w Centrum Zdrowia Dziecka w Mi?dzylesiu na oddziale Gastroenterologii i w innych miejscach na tablicach og?osze? w tym szpitalu. Na razie nie znam innych ludzi bezpo?rednio zainteresowanych.

Re: Zebranie założycielskie

: 11 kwie 2005, 09:45
autor: Tamara
Czy termin jest ostateczny i nie ulegnie przesuni?ciu? Informacj? mog? te? powiesi? w przychodni przyszpitalnej w Szpitalu Kolejowym w Mi?dzylesiu. Mieszkam i pracuj? w dzielnicy Wawer. Co jeszcze trzeba zrobi?. Co prawda czasu mam niezbyt wiele. W miar? mo?liwo?ci mog? w?acza? si? do prac. Piszcie co potrzeba.

Re: Zebranie założycielskie

: 11 kwie 2005, 10:15
autor: Mamcia
Dzi?ki za ch?? pomocy. Podaj namiary na siebie na prywatny adres. Jak zrobi? plakaty to prze?l? poczt?. Nie ?adne cudo, bo wykorzystam resztki, które le?? w pracy, ale zawsze kolorowy kawa?ek.
Ma?gosia

Re: Zebranie założycielskie

: 13 kwie 2005, 12:47
autor: Mamcia
Dotychczas aktywno??w wymyslaniu nazwy towarzystwa jest niewielka.
Oto co nadesz?o na moj? poczt?:
Jelitkowo,
Promyk Nadziei
ColiCrohn
WonCrohn
CU & CROHN
CroCol
Colonowcy

Prosz? pomy?lcie, i przysy?ajcie propozycje.
O nagrodach ju? pisa?am "U?cisk D?oni" i woreczek inuliny.
Mamcia

Re: Zebranie założycielskie

: 18 kwie 2005, 16:48
autor: Kasiaxxx
Hej hej! Czy na to spotkanie mo?e jechac kazdy zainteresowany????

Re: Zebranie założycielskie

: 18 kwie 2005, 19:07
autor: Mamcia
Oczywi?cie, ?e tak. Cz?onkiem za?o?ycielem mo?e zosta? ka?dy ch?tny. Pzosta?e osoby b?d? mog?y zg?osi? swój akces po zarejestrowaniu w s?dzie.
Mamcia

Re: Zebranie założycielskie

: 25 kwie 2005, 14:12
autor: Balconik
zglaszam sie do pomocy
Pozdrawiam

Re: Zebranie założycielskie

: 14 maja 2005, 18:45
autor: Mamcia
Zebranie si? odby?o. Po wyk?adzie prof. Bartnika i burzliwej podad godzinnej dyskusji przyst?piono do spraw formalnych.
Zatwierdzono statut, wybrano przedstawicieli upowa?nionych do rejestracji, wybrano Zarz?d, Komisj? Rewizyjn? i S?d Kole?e?ski. Informacje o sk?adzie w?adz b?d? dost?pne na stronach Towarzystwa http://nzj.iimcb.gov.pl/
o czym donosi
Mamcia

Re: Zebranie założycielskie

: 17 maja 2005, 21:50
autor: Izunia
A mo?e co? wi?cej napiszesz co si? tam dzia?o.
Na pewno kto? jeszcze by? z obecnych na forum, czekamy na ciekawe streszczenie spotkania :)

Re: Zebranie założycielskie

: 18 maja 2005, 08:53
autor: Mamcia
Przepraszam, ale nie mam czasu. Siad?y moje strony i mam mas? spraw zwi?zanych z dokumentami i rejestracj? J-Elita, a moja Panna ma zaostrzenie.
Poinformuj?, jak rusz? strony i tam b?dzie wi?cej informacji.
Mamcia

Re: Zebranie założycielskie

: 18 maja 2005, 21:40
autor: Izunia
Bardzo mi przykro z powodu zaostrzenia córki.
A mo?e kto? inny chcia?by si? podzieli? informacjami o spotkaniu?

Re: Zebranie założycielskie

: 19 maja 2005, 09:41
autor: Lawenda
No wi?c, na spotkanie przyby?o oko?o 60-70 osób. Tak jak pisa?a Mamcia wyk?ad prof. Bartnika rozpocz?? nasze spotkanie. Trwa? ok. 45 min. by? prowadzony bardzo zrozumia?ym j?zykiem i poparty by? prezentacj?, której niestety nie mo?emy umie?ci? na naszej stronie. Wyk?ad traktowa? o przyczynach naszych chorób, o ró?nych ich postaciach. Prof. Bartnik pokazywa? slajdy jelit zdrowych i w stanach zapalnych, pokazywa? slajdy z pasa?y jeli wskazuj?c zdrowe i chore fragmenty. Mówi? jeszcze o leczeniu i lekach. Jak je stosowa?, które w jakim odcinku przewodu pokarmowego dzia?aj?. Po wyk?adzie ponad godzin? pada?y pytania z sali, na które pan profesor cierpliwie odpowiada?. Potem po krótkiej przerwie rozpocz?li?my zebranie za?orzycielskie. Deklaracje cz?onków za?o?ycieli z?o?y?o 50 osób. Dosy? d?ugo debatowali?my nad przyj?ciem statutu ale si? uda?o :) Potem wybrali?my zarz?d (7 osób), komisj? rewizyjn? (5 osób) i s?d kole?e?ski (3 osoby). Na tym zebranie zako?czyli?my.