Bakterie chroni? jelito

Artykuły naukowe związane z NZJ (zawsze pamiętamy o podaniu autora i źródła kopiowanego materiału).

Moderatorzy: Anette28, Moderatorzy

Zablokowany
Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Bakterie chroni? jelito

Post autor: Marcin » 27 lip 2004, 12:42

Dobre bakterie chroni?ce jelito

Obecne w jelicie bakterie chroni? jego komórki przed uszkodzeniem - informuje pismo "Cell".

W ludzkim jelicie ?yj? miliony nieszkodliwych bakterii. Wiadomo, ?e dzieki ich aktywno?ci pokarmy s? lepiej przyswajane, powstaj? te? niektóre witaminy. Poza tym obecno?a typowych bakterii jelitowych chroni organizm przed chorobotwórczymi drobnoustrojami. To jednak nie wszystko.

Naukowcy z Yale University School of Medicine, pod kierownictwem Ruslana Medzhitova z Howard Hughes Medical Institute odkryli, ?e bakterie jelitowe pobudzaj? bia3kowe receptory TLR. Receptory te aktywuj? mechanizm, odpowiedzialny za utrzymania komórek jelita w dobrym stanie oraz za reakcje na ewentualne uszkodzenia.

Wcze?niej s?dzono, ?e bia3ko TLR bierze udzia3 tylko w wyzwalaniu reakcji immunologicznej przeciwko bakteriom chorobotwórczym. Okaza3o sie, ?e receptor ten odpowiada równie? za naprawe nab3onka jelita.

W badaniach pos3u?ono sie szczepem myszy, u których TLR by3 nieaktywny (nie mia3y one czynnika MyD88, bior?cego udzia3 w reakcji wyzwalanej przez receptor TLR). Gdy zwierzetom podano substancje DSS - uszkadzaj?c? komórki jelita - u myszy pozbawionych MyD88 jelita uleg3y powa?nemu uszkodzeniu, natomiast w zdrowej grupie kontrolnej uszkodzenie szybko zosta3o naprawione. Podobne rezultaty zaobserwowano u myszy, które pozbawione by3y samego TLR.

Dalsze eksperymenty wykaza3y, ?e myszy, których jelita "wyczyszczono" z bakterii za pomoc? antybiotyków, znosi3y uszkodzenia spowodowane przez DSS równie 1le, jak pozbawione MyD88. Ale po podaniu zawiesiny bia3ek z powierzchni komórek bakteryjnych, reakcja na DSS wraca3a do normy - ich jelita stawa3y sie odporne na uszkodzenie.

Odkrycie to mo?e miea du?e znaczenie praktyczne. Na przyk3ad osobom chorym na nowotwory czesto podaje sie profilaktycznie antybiotyki, by zapobiec zaka?eniom. Wtedy jednak ich jelito staje sie bardziej podatne na uszkodzenie (na przyk3ad podczas napromieniowania w trakcie leczenia guza).

Pacjentom takim mo?na by profilaktycznie podawaa substancje na?laduj?ce ochronne dzia3anie bakterii jelitowych. Bya mo?e warto tak?e zrewidowaa metody leczenia zapalen jelit.

onet.pl › Wiadomo?ci › Nauka

Du?o cukrowców i dobrych bakterii :D .
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

Moniczka
Debiutant ✽
Posty: 8
Rejestracja: 24 lip 2004, 01:22
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Dabrowa Górnicza

koktail z bakteriami

Post autor: Moniczka » 29 lip 2004, 14:20

Cze?a! Od 10 miesiecy walcze z CU za pomoc? tajemniczego koktailu prod. niemiecka o nazwie PHYTO. Zawiera on sproszkowane owoce i warzywa (wiekszo?ci na surowo nie mo?na przecie? je?a) oraz ?ywe kultury bakterii, odbudowuj?ce kosmki jelitowe oraz przywracaj?ce odpowiedni? flore w jelitkach.
Nie jest to preparat tani, kosztuje ok. 170z3, starcza na miesi?c, ale smakuje bardzo dobrze a w po3aczeniu z ISPAGULEM (pisa3am o nim w suplementach) efekt jest bardzo dobry!
Problemy mog? bya z jego dostepno?ci?, ale mo?na spróbowaa u importera: Firma: P.M. International, 43-100 TYchy, ul. Metalowa 3, tel. 032-2177705, lub mo?na poszukaa "u 1ród3a" na stronie: www.wellness-shop24.com
Monia

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: Mamcia » 29 lip 2004, 15:08

Trilac z inulin? przynosi podobny efekt, a wychodzi taniej. Przy regularnym przyjmowaniu inuliny po ok 6 tygodniach flora sama z siebie zmienia sie na te zdrow?.
Pozdrowienia
Mamcia

nea
Początkujący ✽✽
Posty: 93
Rejestracja: 17 kwie 2004, 19:41
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa/ Lubin

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: nea » 29 lip 2004, 19:55

Polecam jeszcze <b>Nutriplant</b>, zawieraj?cy ?ywe kultury dobroczynnych bakterii Lactobacillus plantarum. Nutriplant jest preparatem naturalnym i ca3kowicie biodostepnym, podanym w formie wygodnej do przyjmowania kapsu3ki.
Wskazania:
-antybiotykoterapia
-dolegliwo?ci spowodowane przez przewlek3e choroby przewodu pokarmowego (choroba wrzodowa ?o3?dka i dwunastnicy)
-dyskomfort spowodowany nadkwa?no?ci?, wzdeciami, zaparciami czy biegunk?
-stany pooperacyjne w obrebie przewodu pokarmowego

Ka?da kapsu3ka zawiera nie mniej ni? 100 milionów bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus plantarum. Bakterie te cechuj? sie wysok?, potwierdzon? klinicznie prze?ywalno?ci? w przewodzie pokarmowym, siegaj?c? 75%. Dzieki temu Lactobacillus plantarum z 3atwo?ci? kolonizuje przewód pokarmowy.

Opakowanie 20 kapsulek kosztuje okolo 8-9 zl.

A tu jeszcze mam o bakteriach kwasu mlekowego:
Bakterie kwasu mlekowego - najwiekszy przyjaciel cz3owieka

D3ugowieczno?a ludzi po3udniowo-wschodniej Europy wi?zana jest z faktem, ?e ich codzienna dieta bogata jest w ?ywe kultury bakterii kwasu mlekowego. Ludzie ci spo?ywaj? du?o fermentowanych napojów mlecznych i bardzo rzadko cierpi? na choroby nowotworowe przewodu pokarmowego. W?ród odkrytych przez naukowców odmian bakterii mlekowych na szczególn? uwage zas3uguje szczep Lactobacillus plantarum.

Bakterie kwasu mlekowego to bardzo po?yteczne mikroorganizmy naturalnie wystepuj?ce w przewodzie pokarmowym cz3owieka. Niektórzy badacze ?artuj?, ?e bakterie te s? najwiekszym przyjacielem cz3owieka. Doniesienia naukowe potwierdzaj? te opinie.

Bakterie kwasu mlekowego zapobiegaj? wielu schorzeniom, a w przypadku niektórych chorób s? jedynym skutecznym ?rodkiem leczniczym. Nazywa sie je probiotykami (przeciwienstwo antybiotyków), poniewa? podtrzymuj? i mobilizuj? funkcje ?yciowe organizmu cz3owieka.

Niestety, bakterie te cechuje tak?e du?a wra?liwo?a na rozmaite czynniki. Przyjmowanie antybiotyków czy niew3a?ciwa dieta powoduje zubo?enie dobroczynnej flory bakteryjnej. Efektem niedoborów s? liczne zaburzenia funkcjonowania przewodu pokarmowego i pogorszenie ogólnego stanu zdrowia.

Bakterie kwasu mlekowego niezwykle korzystnie oddzia3ywuj? na organizm cz3owieka. U3atwiaj? trawienie i reguluj? prace przewodu pokarmowego. Zapobiegaj? i skutecznie lecz? biegunki, zaparcia i niestrawno?ci. Hamuj? rozwój w przewodzie pokarmowym gro1nych, chorobotwórczych bakterii gnilnych, gronkowców a nawet salmonelli.

Wykazuj? tak?e dzia3anie przeciwnowotworowe. Niszcz? substancje rakotwórcze i poprawiaj? motoryke jelit. W przypadku nietolerancji laktozy (sk3adnik mleka) 3agodz? jej objawy: biegunki, wzdecia i bóle brzucha. Dodatkowo, bakterie kwasu mlekowego wi??? cholesterol w jelicie i obni?aj? jego poziom we krwi.

W?ród wielu opisywanych bakterii kwasu mlekowego szczep Lactobacillus plantarum zas3uguje na szczególn? uwage. Cechuje go niebywale wysoka, potwierdzona klinicznie prze?ywalno?a w przewodzie pokarmowym, siegaj?ca 75%. Dzieki temu Lactobacillus plantarum z 3atwo?ci? kolonizuje przewód pokarmowy eliminuj?c z niego niepo??dan? flore bakteryjn?.

Zawrotne tempo ?ycia i "nowoczesny" sposób od?ywiania sprzyjaj? powstawaniu niedoborów po?ytecznych bakterii kwasu mlekowego. Najlepszym sposobem na odbudowanie cennej flory bakteryjnej jest jej codzienne uzupe3nianie za pomoc? preparatów zawieraj?cych bakterie kwasu mlekowego.

Bakterie kwasu mlekowego lekiem na choroby przewodu pokarmowego

Choroby przewodu pokarmowego s? plag? naszych czasów. To jedne z najcze?ciej wystepuj?cych chorób cywilizacyjnych. Rzadko jednak zdajemy sobie sprawe z tego, ?e przed schorzeniami uk3adu pokarmowego uchronia nas mog? bakterie kwasu mlekowego.

Wiele z tych dolegliwo?ci powstaje na skutek d3ugotrwa3ych b3edów w komponowaniu diety oraz siedz?cego trybu ?ycia. Najpowszechniejszymi z takich zaburzen s? niew?tpliwie zaparcia. Trudno w to uwierzya, ale cierpi na nie co druga kobieta i co czwarty me?czyzna. K3opoty z wypró?nieniem w du?ej mierze wynikaj? z braku ruchu oraz z niew3a?ciwej diety. Gdy wystepuj? w formie przewlek3ej, maj? ujemny wp3yw nie tylko na nasze samopoczucie, ale mog? bya tak?e przyczyn? powa?nych chorób jelit.

Gdy naturalna flora bakteryjna ulega zaburzeniom, liczba bakterii kwasu mlekowego drastycznie sie zmniejsza. Jednocze?nie nastepuje rozwój chorobotwórczych bakterii gnilnych, które upo?ledzaj? motoryke jelit. W takiej sytuacji ulge organizmowi przynios? regularnie dostarczane bakterie szczepu Lactobacillus plantarum. Bakterie te, podobnie jak b3onnik, wp3ywaj? na usprawnienie perystaltyki jelit i zapobiegaj? zaparciom.

Stres i z3y sposób od?ywiania to równie? jedne z najwa?niejszych przyczyn choroby wrzodowej ?o3?dka i dwunastnicy. Naturalnym lekiem 3agodz?cym jej objawy s? bakterie kwasu mlekowego. Przypuszcza sie, ?e hamuj? one tak?e rozwój bakterii odpowiedzialnych za powstawanie stanów zapalnych oraz wrzodów ?o3?dka i dwunastnicy.

Niedobór b3onnika w diecie, konserwowana ?ywno?a i zaburzenia flory bakteryjnej stanowi? podatny grunt pod rozwój chorób nowotworowych. Bakterie kwasu mlekowego przeciwdzia3aj? powstawaniu substancji rakotwórczych w jelicie. Chroni? przed nowotworami - najgro1niejszymi schorzeniami przewodu pokarmowego.

Bakterie szczepu Lactobacillus plantarum przywracaj? równowage flory bakteryjnej, wystepuj?cej w przewodzie pokarmowym ka?dego cz3owieka. Poprawiaj? trawienie, usuwaj? bakterie gnilne, chroni? organizm przed chorobami. Stanowi? skuteczn? bron w walce z chorobami uk3adu pokarmowego oraz nieocenion? pomoc w zwalczaniu typowych codziennych dolegliwo?ci, takich jak bóle brzucha, niestrawno?a i wzdecia.


I to by bylo na tyle.


pozdrawiam

nea
...liczby s? drzwiami do tajemnicy wiekszej od nas...

Mamcia
Specjalista od Spraw medycznych
Posty: 10316
Rejestracja: 04 mar 2004, 16:08
Choroba: CD u dziecka
województwo: mazowieckie
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: Mamcia » 30 lip 2004, 09:14

Prosze przenie?cie do suplementów i mo?e po3?czyc z pro lub symbiotykami..
Sk?d pochodzi informacja o d3ugowieczno?ci ludzi w po3udniowo-wschodniej Europie i jakich krajów to dotyczy. Pytam z zawodowej ciekawo?ci
Mamcia

nea
Początkujący ✽✽
Posty: 93
Rejestracja: 17 kwie 2004, 19:41
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Warszawa/ Lubin

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: nea » 30 lip 2004, 09:27

Mamciu, nie wiem, znalazlam to na stronie http://www.zdrowie.med.pl/z_aptek/index.php?id=3

Ale strone znalazlam doipero wczoraj, nutriplant juz przetestowalam na sobie, dlatego go polecilam.

Pozdrawiam

nea
...liczby s? drzwiami do tajemnicy wiekszej od nas...

Gosia

Trilac z inulin?

Post autor: Gosia » 28 lis 2004, 18:19

Mamciu ile razy dziennie stosowaa Trilac z inulin? i co to jest inulina (Trilac znam).

Handzia
Początkujący ✽✽
Posty: 174
Rejestracja: 09 mar 2004, 22:51
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Trójmiasto

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: Handzia » 28 lis 2004, 20:04

Osiem w?tków poni?ej w Suplementach jest wszystko o inulinie.

Marcin
Początkujący ✽✽
Posty: 52
Rejestracja: 12 kwie 2004, 22:48
Choroba: nie ustalono
Lokalizacja: Kaszuby

Bakterie jelitowe podszywaj? sie pod ludzkie komórki

Post autor: Marcin » 24 mar 2005, 18:00

Bakterie zamieszkuj?ce nasze jelita "przebieraj? sie" za komórki nab3onka jelitowego, po to by unikn?a ataku ze strony uk3adu odporno?ciowego swego gospodarza.

Badania, opisane na 3amach tygodnika "Science", pomog? wyja?nia jedn? z biologicznych zagadek, która od dawna dreczy3a naukowców i uzyska3a nawet miano "immunologicznego paradoksu". A chodzi o mechanizm, dzieki któremu uk3ad odporno?ci cz3owieka toleruje miliardy symbiotycznych bakterii w jelitach i nie wypowiada im wojny, jednocze?nie zachowuj?c zdolno?a do zwalczania bakterii chorobotwórczych.

Teraz badaczom kierowanym przez Michaela Coyne'a z Uniwersytetu Harvarda w Bostonie uda3o sie zaobserwowaa, ?e przedstawiciele licznie reprezentowanego w jelitach rodzaju Bacteroides "ubieraj? sie" w cz?steczki cukru - L-fukozy.

Komórki nab3onka jelitowego s? obficie udekorowane L-fukoz?. Dlatego "przebrane" bakterie nie budz? podejrzen uk3adu odporno?ci i mog? spokojnie ?ya w jelitach.

Wyhodowane przez badaczy bakterie z mutacj? genetyczn?, która nie pozwala3a im przyczepiaa L-fukozy do b3ony komórkowej, nie potrafi3y kolonizowaa jelit myszy.

Co ciekawe, wcze?niejsze badania wykaza3y, ?e proces przy3?czania L-fukozy do b3ony komórek nab3onka jelitowego jest stymulowany w3a?nie przez flore bakteryjn?. Wygl?da wiec na to, ?e bakterie jelitowe koordynuj? pojawianie sie cz?steczek L-fukozy na swoich komórkach i komórkach gospodarza. :wink:
Prawda Nas Wyswobodzi !!!
Gdy odkryte bedzie to co zakryte ...

Szukajcie a kiedyś znajdziecie !!!

palkafarm
Początkujący ✽✽
Posty: 74
Rejestracja: 17 lip 2006, 11:20
Choroba: CU
Lokalizacja: Zabrze
Kontakt:

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: palkafarm » 23 lip 2006, 00:55

Wiele pozytywów słyszałam na temat Lactoralu. Zawiera on zawiesine liofilizowanych bakterii Lactobacillus i Bifidobacterium wyizolowanych z przewodu pokarmowego zdrowych karmionych naturalnie niemowląt o prawidłowym składzie flory bakeryjnej.
Przeprowdzono badania (na którejś z Akademii Medycznych)podajac pacjentom roznego rodzaju lakcidy, nutriplanty itp(bakterie z tych preparatów sa pochodzenia odzwierzęcego) to praktycznie podanych 90% bakterii dosłownie przelatywała przez jelita w ogóle sie nie namnażajac :cry: ,a te ludzkie z lactoralu sie intensywnie namnazały :jupi: . Zauważcie tez sposób dawkowania tych innych preparatów Lactoral 1-2 razy dziennie po 1 saszetce, a np. Lacidofil 1-2 kaps 3 razy dziennieto tez tłumaczy wszystko. :wink:

Awatar użytkownika
ranka
Mistrzunio ❃❃❃
Posty: 3958
Rejestracja: 18 gru 2005, 17:53
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: 3 city
Kontakt:

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: ranka » 09 kwie 2007, 11:58

tylko sie zastanawiam,po co inulina w CU,skoro jest napisane ze tylko w CD przynosi ona korzyści?
Obrazek

Tomy
Doświadczony ❃
Posty: 1162
Rejestracja: 07 sty 2006, 13:46
Choroba: CU
województwo: śląskie
Lokalizacja: Polska

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: Tomy » 09 kwie 2007, 13:02

ranka pisze:tylko sie zastanawiam,po co inulina w CU,skoro jest napisane ze tylko w CD przynosi ona korzyści?
No to jakaś nowość. Ranka, a gdzie to jest napisane? Bo coś mi sie wydaje, że to jest cuś mało prawdziwa informacja. Tak grzecznie świątecznie kcem zauważyć :)

Awatar użytkownika
ranka
Mistrzunio ❃❃❃
Posty: 3958
Rejestracja: 18 gru 2005, 17:53
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: 3 city
Kontakt:

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: ranka » 09 kwie 2007, 14:58

np. w mojej ksiazce do interny.no i loguicznie myslac to jest logiczne,skoro CU nie obejmuje cienkiego.
ps. prosze :)
Obrazek

Tomy
Doświadczony ❃
Posty: 1162
Rejestracja: 07 sty 2006, 13:46
Choroba: CU
województwo: śląskie
Lokalizacja: Polska

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: Tomy » 09 kwie 2007, 15:26

No ale że co w książce od interny? I co że logiczne? Rozwiń to może Ranka bo ja nic nie rozumiem. Tu jest mowa o inulinie, czyli o prebiotyku, czyli o czymś, co stanowi pożywkę dla tych dobrych bakterii jelitowych. No logiczne jest, że CU nie obejmuje jelita cienkiego (chyba, że występuje pancolitis, to wtedy CU może też zająć część jelita krętego). Ale te dobre bakterie występują przecież zarówno w jelicie cienkim jak i grubym. A właściwie po to, aby tam występowały, to daje się im "jedzonko" w postaci inuliny, aby tam się jak najlepiej namnażały. No to, to jest dla mnie logiczne. Chyba, że czegoś nie wiem, to niech mi ktoś wytłumaczy. Bo teraz to powstaje niezłe zamieszanie.

Awatar użytkownika
ranka
Mistrzunio ❃❃❃
Posty: 3958
Rejestracja: 18 gru 2005, 17:53
Choroba: CU
województwo: pomorskie
Lokalizacja: 3 city
Kontakt:

Re: Bakterie chroni? jelito

Post autor: ranka » 09 kwie 2007, 17:08

mi to raczej chodzilo o cos innego.
chodzilo mi o to ze zastepujecie inulina inne cukry ,ktore maja zly wplyw na jelito.i tylko o to.
bo jesli chodzi o zly wplyw cukrow w CD to ok,natomiast w CU jest to nielogiczne.i tylko o to.
ale chyba nie bede sie przed Toba tlumaczyc?
Obrazek

Zablokowany

Wróć do „NZJ - artykuły naukowe”